چرا عضو گروه تلگرامی آکادمی مایند فیتنس میشوم ؟

در آکادمی با پایش مکرر روزانه ، روایت نویسی، کنترل وزن هفتگی ، مشاوره های  صوتی و آموزشی دکتر نصیری انگیزه کافی برای رسیدن به تناسب اندام دلخواهم رو بدست میارم، بعد اینکه همیشه با حضورم در چالش های گروهی ماندگار خواهم بود.